top of page

2021

SerieEgo_v026_pencils_waxes_on_Table_92x73cm_2021
SerieEgo_v025_pencils_waxes_on_Table_92x76x5cm_2021
SerieEgo_v024_pencils_waxes_on_Table_92x76x5cm_2021
SerieEgo_v023_pencils_waxes_on_Table_92x73x5_2021
SerieEgo_v022_pencils_waxes_on_Table_81x62x5cm_2021
SerieEgo_v021_pencils_waxes_on_Table_161x110x5cm_2021

2020

Serie Ego v020 lápices y ceras sobre papel 70x50cm 2020
Serie Ego v018 lápices y ceras sobre tabla 50x60x4cm 2020
Serie Ego v017 pencils waxes on paper 50x70cm 2020
Serie Ego v016 pencils waxes on paper 50x70cm 2020
Serie Ego v015 pencils waxes on paper 50x70cm 2020
Serie Ego v014 pencils waxes on paper 50x70cm
Serie Ego v013 pencils waxes on paper 50x70cm 2020
Serie Ego v012 pencils waxes on paper 140x140cm 2020
Serie Ego v008 pencils waxes on paper 125x140 cm 2020

2019

serieEgo_v007_pencils_waxes_on_paper_150x215cm_2019
serieEgo_v006_pencils_waxes_on_paper_220X150cm_2019
serieEgo_v006_pencils_waxes_on_paper_220x150cm_2019

2018

SerieEgo_v011_pencils_waxes_on_paper_70x100cm_2018
serieEgo_v010_pencils_waxes_on_paper_70x100cm_2018
SerieEgo_v004_pencils_waxes_on_paper_50x70cm_2018
SerieEgo_v003_pencils_waxes_on_paper_50x70cm_2018
SerieEgo_v002_pencils_waxes_on_paper_50x70cm_20
SerieEgo_v001_pencils_waxes_on_paper_50x70cm_2018
Ancla 1

     La serie Ego la conformen  dibuixos sobre paper realitzats en diferents mides, són una comunicació directa que s’inicia en el cervell, continua pel sistema nerviós fins a la mà. És un retorn a la natura del dibuix, al gest, als materials bàsics: al paper, al llapis de color i a les ceres. I el resultat és un dibuix gestual, ple d’atzar, línies amb angles i arestes que s’apropa al dibuix inconscient que realitzem quan ratllem un paper sense prestar-li atenció, i que l’educació tradicional pot catalogar com gargots erronis o inconscients. 

    Són dibuixos sense cap mena de tractament posterior, sense polir, gest i acció directa, que confronten amb les imatges  hiperprocesades, que no provoquen cap rebuig ni incomoditat, en les que ens bombardegen en el cinema,el còmic, els videojocs o els que creen els nostres smartphones.

      Molta expressió artística contemporània del segle XX i XXI pot considerar-se com una representació de l'ego de l'artista, una empremta del creador que ens diu “estic ací i mireu el que faig”, d'ací el títol d’aquesta sèrie, que es mou entre el dibuix expressionista i un mandala de grans dimensions, lliure de la geometria d’aquests. Dibuixos que són presencia plena del creador que representen l’ací i l’ara i al mateix temps intenten ordenar, mitjançant gestos i contrasts cromàtics, el soroll en el que s’han convertit. 

    Encara que pareixen un caos, realment conformen un univers definit ordenat amb unes idees organitzades. Les línies gestuals de diferents colors viatgen per tota la superfície, i el contrast entre els colors defineix la seua proximitat. Sempre es busca eixe contrast cromàtic que ompli tota la superfície. Podem veure un horror vacui en tots els dibuixos de la sèrie, que volen omplir tot l’espai de forma quasi obsessiva. Els traços se superposen i no apareix la taca, ja que son tot instruments secs com llapisseres i ceres. No hi ha figura, ni fons, ni símbols, sols emocions dibuix enèrgic, lliure i contrast de colors. 

      Al llarg de la sèrie observem un xicotet procés sintètic en les formes, ja que desapareixen les formes circulars les formes geomètriques i sols queden principalment línies verticals horitzontals i diagonals.

     La serie Ego la conforman dibujos sobre papel realizados en diferentes medidas, son una comunicación directa que se inicia en el cerebro, continúa por el sistema nervioso hasta la mano. Es un retorno a la naturaleza del dibujo, al gesto, a los materiales básicos: al papel, a lápiz de color y a las ceras. Y el resultado es un dibujo gestual, lleno de azar, líneas con ángulos y aristas que se acerca al dibujo inconsciente que realizamos cuando rayamos un papel sin prestarle atención, y que la educación tradicional puede catalogar como garabatos erróneos o inconscientes.

     Son dibujos sin ningún tipo de tratamiento posterior, sin pulir, gesto y acción directa, que confrontan con las imágenes hiperprocesadas, que no provocan ningún rechazo ni incomodidad, en las que nos bombardean en el cine,

el cómic, los videojuegos o los que crean los nuestros Smartphones.

     Mucha expresión artística contemporánea del siglo XX y XXI puede considerarse como una representación del ego del artista, una huella del creador que nos dice “estoy aquí y mirad lo que hago”, de aquí el titulo de esta serie, que se mueve entre el dibujo expresionista y un mandala de grandes dimensiones, libre de la geometría de éstos. Dibujos que son presencia plena del creador que representan el aquí y el ahora y al mismo tiempo intentan ordenar, mediante gestos y contraste cromáticos, el ruido en el que se han convertido.

     Aunque parecen un caos, realmente conforman un universo definido ordenado con unas ideas organizadas. Las líneas gestuales de diferentes colores viajan por toda la superficie, y el contraste entre los colores define su proximidad. Siempre se busca ese contraste cromático que rellena toda la superficie. Podemos ver un horror vacui en todos los dibujos de la serie, que quieren llenar el espacio de forma casi obsesiva. Los trazos se superponen y no aparece la mancha, ya que son todo instrumentos secos como lápices y ceras. No hay figura, ni fondo, ni símbolos, solo emociones dibujo enérgico, libre y contraste de colores.        

     A lo largo de la serie observamos un pequeño proceso sintético en las formas, ya que desaparecen las formas circulares las formas geométricas y solos quedan principalmente líneas verticales horizontales y diagonales.

bottom of page